Deze site gebruikt cookies voor het verzamelen van anonieme statistieken en het bewaren van uw mandje. Uw gegevens zijn veilig bij ons en worden niet aan 3den verstrekt.

Levervoorwaarden


Levervoorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden Koios B.V., gevestigd te Niehove en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 02093499 bij de Kamer van Koophandel Groningen.


Artikel 1. Definities

1.1 Koios B.V. is distributeur in Nederland voor Pukaca.com Paper Toys. Pukaca.nl is een website van Koios B.V.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Pukaca.nl, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website van Thuiswinkelwaarborg. Koios B.V. is ivm hoge bijdrage die deze organisatie vraagt niet aangesloten maar levert wel volgens deze voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.pukaca.nl, hierna pukaca.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden w! ordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pukaca.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Koios B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant of reseller door Koios B.V.  Koios B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Voor resellers is de eerst bestelling een minimum van €250 ex BTW. Opvolgende bestellingen hebben een minimum orderbedrag van €250 ex BTW. Verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht (indicatie €6,95 tot een besteld bedrag van €500 beide bedragen ex BTW); de bestelling wordt verzekerd verzonden. Klanten- en klachtenafhandeling wordt afgehandeld door de reseller; Pukaca.nl ondersteunt de reseller (met digitale) materialen en indien noodzakelijk in contacten met de leverancier.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor resellers zijn de getoonde prijzen ex BTW en zichtbaar na het inloggen op Pukaca.nl met een goedgekeurd account na tegistratie.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 4,95 (consumenten). Verzendkosten resellers zijn afhankelijk van orderbedrag en het gewicht.

4.3 Koios B.V. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

* iDeal:Via iDeal, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel en is volledig veilig. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

* Vooruitbetalen: Via uw eigen betalingssyteem, bijvoorbeeld overboeking per bank of giro, voldoet u het te betalen bedrag. Zodra de betaling is binnengekomen bij Koios B.V. zal uw bestelling worden verwerkt. De betaling dient volledig binnen te zijn binnen 7 dagen na orderdatum.

6.2 De klant geeft Koios B.V. toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Koios B.V..


Artikel 7. Levering

7.1 Koios B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren (uitgezonderd aanbiedingen). Hiertoe is Koios B.V. echter niet verplicht.

7.2 De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Koios B.V. kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 4 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

7.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, on! tvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Koios B.V. zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Koios B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 9. Retourneren en omruilen van artikelen voor consumenten

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten en risico te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

9.1 Artikelen, die u als consument via www.pukaca.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

# Deze artikelen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via de website op de link "Retourneren" onder aan het scherm op elke pagina in de footer of
 een e-mail te sturen aan info@pukaca.nl In deze e-mail kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren, inclusief het oorspronkelijke bestelnummer. Na ontvangst van de retourmelding ontvangt u verdere instructies.
# De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, en in originele verpakking worden geretourneerd.
# Seizoensartikelen mogen NIET geruild of geretourneerd worden.

# Artikelen besteld met status levertijd, niet op voorraad en/of bestellen mogen NIET worden geruild of geretourneerd.
# De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

9.2 Koios B.V. accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

9.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het geretourneerd artikel per e-mail bevestigd worden. Het te restitueren bedrag zijne de goederen, exclusief de door de klant en/of Koios B.V. betaalde verzendkosten bij gratis verzending, zal zsm maar binnen 14 dagen worden gestort op een door u aangegeven bankrekening.

9.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Beschadigingen aan de retourzending tijdens het transport per post zijn voor risico van de klant; u dient hiermee rekening te houden bij het frankeren van de retourzending. 


Artikel 10. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen door een mail sturen aan info@pukaca.nl

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikel gebruikt is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.


Artikel 11. Annulering van uw bestelling voor consumenten

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@pukaca.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Koios B.V. u het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

11.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst (een deel van de)  bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren binnen 14 dagen na het doen van de melding.

11.3 Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@pukaca.nl. In deze e-mail dient u uw naam en ordernummer. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. U kunt uw retour ook aanmelden via onze website. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u zsm een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Koios B.V. plaats.

11.5 Indien u niet binnen de gestelde termijnen heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig en/of wordt uw bestelling niet geannuleerd. Koios B.V. is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.


Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en 
Koios B.V.  dan wel tussen Koios B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Koios B.V., is Koios B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Koios B.V..


Artikel 13. Overmacht

Koios B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Koios B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
# zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
# zullen 
Koios B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.

Tel +31 (0)6 81 07 57 52


E-Mail info@pukaca.nl

Web http://www.pukaca.nl


Koios B.V.

Kloosterweg 8

9884PH

KvK Groningen 02093499

BTW NL 815 765 617B02

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Koios B.V.

Laatste wijziging: 9 september 2018